Training

23.01.22 יום א'

אימון 230122

חימום: פעמיים
30 כפיפות ABMAT
30 הנפות KB
10 מתח / עם משקל

כוח
BACKSQUAT 5-5-3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע פעמים
30 סומו דדליפט הייפול KB
10 שכיבות סמיכה על מוט
5 רגליים למוט מתח/ 10 ברכיים למרפקים
5 בקסקווט מהרצפה 50% מהכוח
דקה מנוחה

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
שתי סטים (סה"כ 4 ד')
דקה קפיצות חבל / כפולות
דקה כפיפות ABMAT
לסה"כ חזרות

Training

21.01.22 יום ו'

אימון 210122

חימום: פעמיים
ABMAT 10
20 פטיש
10 ט'רסטר 2KB
200 מ' חתירה

כוח
PRESS 5-3-3-1
BENCHPRESS 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
"NASTY GIRLS" mod
שלוש חזרות
50 סקווטים
7 מתח / 14 משיכות טבעת
7 דיפים/אחוריים על צמיג
10 הנג קלין RX 61/43
מגבלת זמן=20=TC

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
שלוש חזרות
דקה קפיצות חבל / כפולות
דקה סומו דדליפט הייפול KB
חצי דקה מנוחה
* לרשום במנוחה את סה"כ של הסבב

Training

20.01.22 יום ה'

אימון WOD200122

חימום: פעמיים
15 הנפות KB
15 שכיבות סמיכה יוגה
15 פולקום
10 מסביב לעולם עם מקל

יסוד
סקווט עילי OVERHEAD SQUAT

כוח
OVERHEAD SQUAT 5-5-3-3
למי שקשה אז להחליף עם BACKSQUAT

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
20 הנפות KB
10 קפיצות קופסה
10 רלמ"מ
10 כדור קיר
10 סקווט עילי מהרצפה (קרקע להגבהה) 50% מהכוח
20 לנג'ים עם KB

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
סאלי שכיבות סמיכה

Training

19.01.22 יום ד'

אימון END190122

חימום: פעמיים
400 מ' חתירה
20 משיכות טבעת
10 כדור קיר

תרגולת 1 WOD – למירב חזרות
7 דקות
3 מתח
6 הנפות KB
9 כפיפות ABMAT

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
פעמיים
10 חתירה צידית על קופסה KB/DB ימין
10 חתירה צידית על קופסה KB/DB שמאל
20 סנצ' KB/DB ימין
20 סנצ' KB/DB שמאל
30 לנג'ים עם KB (סה"כ)
30 גובלט סקווט KB
20 סומו דדליפט הייפול KB
10 קלין KB/DB ימין
10 קלין KB/DB שמאל
10 ישיבות V
10 שכיבות סמיכה

מותאם

מותאם WOD 1
7 דקות
6 משיכות טבעת
6 הנפות KB
9 כפיפות ABMAT

מותאם WOD 2
פעם אחת
10 חתירה צידית על קופסה KB/DB ימין
10 חתירה צידית על קופסה KB/DB שמאל
20 סנצ' KB/DB ימין
20 סנצ' KB/DB שמאל
30 לנג'ים (סה"כ)
30 סקווט
20 סומו דדליפט הייפול KB
10 קלין KB/DB ימין
10 קלין KB/DB שמאל
10 ישיבות V
10 שכיבות ברכיים