Open

14.10.19 יום ב' בסוכות

חימום: פעמיים
15 גובלט סקווט
20 ABMAT
חצי דקה סמיכה קדמית

יסוד
הנפות KB רוסיות 2XKB
פיסטולים עם טבעות

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
20 כדור קיר
20 קפיצות קופסה
15 דדליפט 2XKB
15 הנפות KB רוסיות 2XKB
10 סקווט קדמי 2XKB
10 פיסטולים/ עם טבעת

תרגולת 2 WOD – טבטה
ABMAT

תרגולת 3 WOD – טבטה
מתח / משיכות טבעת
שכיבות סמיכה

Training

10.10.19 יום ה'

חימום: פעמיים
10 כדור קיר
10 עליות קופסה + KB
ABMAT 30

כוח
PRESS 3-3-3-3
20 שניות סמיכה קדמית בין לבין
FRONTSQUAT 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע פעמים
10 דדליפט @70%RM3
20 הנפות KB
30 סומו דדליפט הייפול KB
40 קפיצות חבל כפולות/ 80 רגיל

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
ארבע חזרות
20 לנג'ים /עיליים עם פלטה
5 פולקום

Training

07.10.19 יום ב'

חימום: פעמיים
30 סומו דדליפט הייפול KB קל
15 כדור קיר
10 שכיבות סמיכה

יסוד
ט'רסטר 2XKB
פרונטסקווט 2XKB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים
10 ט'רסטר 2XKB
20 קפיצות קופסה / 30 עליות
25 דדליפט KB
ריצת 400 מ' / 200 קפיצות חבל
25 דדליפט KB
20 קפיצות קופסה / 30 עליות
10 פרונטסקווט 2XKB

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
10 דקות
8-6-4-2-… עד גמר הזמן של
ABMAT
לנג'ים
משיכות טבעת/ מתח

Training

06.10.19 יום א'

חימום: פעם אחת
20 כדור קיר
דקה אופניים
דקה טיפוס הרים

כוח
BENCHPRESS 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
שלוש פעמים
דקה פושפרס
דקה בקסקווט עם שק כוח
דקה קלין
דקה פולקום מעל מוט
דקה מנוחה
* פושפרס וקלין עם אותו BB

תרגולת 2 WOD – טבטה
סמיכה קדמית
סמיכה צידית