TrainingWOD

09.08.15 יום א'

PhotoGrid_1439098948783חימום: שלום פעמים
20 כדור קיר
10 חתירה
5 קפיצות קופסה

טכניקה: קפיצות חבל כפולות

כוח: BENCH PRESS  3-3-3

תרגול WOD – למדידת זמן
30 – 20 – 10
ישיבות V
קפיצות כפולות / X2 רגילות
ABMAT

טבטה:
קפיצות קופסה
הנפות KB

FIGHT GONE BADTrainingWOD

06.08.15 יום ה'

PhotoGrid_1438869295971חימום: פעמיים
30 קפיצות קופסה
30 משיכות טבעת
30 ABMAT
30 כדור קיר

כוח: FRONTSQUAT  to RM3

תרגול WOD – מצוקה במריבה (FIGHT GONE BAD) – שלוש פעמים למירב חזרות
דקה כדור קיר
דקה סומו דדליפט הייפול
דקה קפיצות קופסה / גלגל
דקה פושפרס
דקה משיכות טבעת
דקה מנוחה

טבטה:
סמיכה קדמית וצידית

TrainingWOD

04.08.15 יום ג'

PhotoGrid_1438686191853חימום:
דקה אופניים
דקה סמיכה קדמית
דקה סמיכה צידית
כל צד
דקה סופרמן

כוח: BACKSQUAT  to RM3

תרגול 1 WOD – חמש ד' למירב חזרות
סולם עולה של:
פולקום
סקווט אחורי

תרגול 2 WOD – חמש ד' למירב חזרות
סולם עולה של:
פולקום
פושפרס

תרגול 3 WOD – חמש ד' למירב חזרות
סולם עולה של:
פולקום
דדליפט

TrainingWOD

02.08.15 יום א'

PhotoGrid_1438506210309חימום: פעמיים
10 שכיבות סמיכה ג'ודו
50 סקווטים
20 חתירה

טכניקה: מתח נתמך קדמי בטבעות

כוח: SHOULDER PRESS (M. PRESS)  to RM3

תרגול WOD – למדידת זמן
21 – 15 – 9
פושפרס ב KB
ABMAT
דיפים / אחוריים
90 מעלות בתליה
שכיבות סמיכה / ברכיים

טבטה:
מתח/ נתמך
אופניים