BARBARAKELLY

04.10.19 יום ו'

חימום: פעם אחת
30 קפיצות חבל
30 הנפות KB
דקה סמיכה קדמית

יסוד
DEADLIFT

כוח
DEADLIFT 5-5-5
BACKSQUAT 5-5-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
BARBARA בשינוי
שלוש פעמים
10 מתח / עליון / בקפיצה
15 שכיבות סמיכה / ברכיים
ABMAT 20
25 סקווט

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
KELLY בשינוי
שלוש פעמים
400 מ' ריצה
30 קפיצות קופסה
30 כדור קיר

Training

03.10.19 יום ה'

חימום: פעמיים
30 ק. חבל
20 פטיש
10 הנפות KB
חצי דקה סמיכה קדמית

יסוד
SQUAT CLEAN

כוח
CLEAN 5-5-3-3
FRONTSQUAT 5-5-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
30 סקווט קלין

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
5 דקות
8 לנג'ים
4 KB JERK ביד אחת
20 הנפות KB
4 KB JERK ביד שניה

FRAN

02.10.19 יום ד'

חימום: פעמיים
10 קפיצות כפולות/ 40 רגיל
10 שכיבות סמיכה יוגה
20 כדור קיר

יסוד
מתח קיפינג – חזרה

כוח
THRUSTER 5-3-3
חצי דקה סקווט עמוק בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
FRAN
9-15-21
ט'רסטרים
מתח/ בקפיצה/ טבעות אופקי

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
5 ד'
10 סומו דדליפט הייפול KB
10 דיפים / אחוריים
10 ABMAT

Training

01.10.19 יום ג'

חימום: פעמיים
30 ק. חבל
20 הנפות KB רוסיות
חצי דקה סמיכה קדמית

יסוד
MED BALL CLEAN
2KB CLEAN

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע פעמים
5 קלין כדור כוח / קלין עם 2KB
10 שכיבות סמיכה
15 משיכות טבעת / 10 מתח / 5 לחזה
15 קפיצות קופסה
30 הנפות KB רוסיות

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
8 דקות
8 לנג'ים
10 גובלט סקווט
12 הנפות KB
ABMAT 14