Training

04.06.20 יום ה'

חימום: פעמיים
ריצת 200 מ'
10 שכיבות סמיכה יוגה
10 לנג'ים + רוטציה

יסוד
POWER SNATCH
BACKSQUAT

כוח
BACKSQUAT 5-5-3-3
5 שניות ע. ידיים בין לבין
או ניסיון ל 5 מ' הליכת ידיים

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
12 דקות
3 ט'רסטר
5 מתח / בקפיצה
5 שכיבות סמיכה
7 ABMAT + WB

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
10 פאור סנצ'
ללא מדידת זמן ובמשקל של הט'רסטר
עבודת סקיל

KELLY

03.06.20 יום ד'

חימום: פעמיים
60 ק. חבל
15 גובלט סקווט
10 כפיפות ABMAT+WB

יסוד
FRONTSQUAT
TOES2BAR

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3-3
HANDSTAND HOLD 20-20-20

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן (KELLY)
שלוש פעמים
400 מ' ריצה
30 קפיצות קופסה
30 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 ד'
5 רלמ"מ / 10 הרמות רגליים בשכיבה
5 שכיבות סמיכה
10 כפיפות ABMAT

Training

02.06.20 יום ג'

 

חימום: פעמיים
10 נדנודי חלול
10 אינצ'וורם
20 הנפות KB

כוח
כל דקה על הדקה למשך 8 ד'
1. 5 פאור קלין מהרצפה בדקה אחת
2. 4 סקווט קדמי בדקה השנייה
*ניתן להוסיף מעט משקל בין חזרות

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
10-20-30 סומו דדליפט KB
10-15-20 קפיצות קופסה
10-15-20 הנפות KB
5-10-5 רלמ"מ / הרמות רגליים
5-5-5 הנג קלין @60% מהמשקל בכוח

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
5 דקות
5 גובלט סקווט
10 לנג'ים עם פלטה עילית
15 קרקע להגבהה עם הפלטה

Training

01.06.20 יום ב'

חימום: פעמיים
15 קפיצות קופסה / גלגל
דקה סמיכה קדמית
גילגולי סופרמן לחלול
15 הנפות KB

יסוד
AIR SQUAT
דדליפט KB
טיפוס הרים / אופניים

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
15 סקווטים
15 דדליפט KB כבד
20 קפיצות חבל
15 הנפות KB
15 סקווטים
15 פולקום
20 קפיצות חבל
15 הנפות KB רוסי כבד
15 סקווטים
15 רלמ"מ / ABMAT + WB

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
5 מתח / 15 משיכות טבעת
10 טיפוס הרים
15 אופניים